GAZ-SYSTEM - ckp

Przejdź do treści

Menu główne:

GAZ-SYSTEM

3.12.2018

Patronat – to się opłaca!

Mijający już rok 2018 to okres coraz bardziej intensywnej współpracy pomiędzy spółką skarbu państwa Operator  Gazociągów  Przesyłowych  Gaz-System  S.A. a Zespołem szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Jarosławiu oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jarosławiu w ramach patronatu jaki Gaz-System sprawuje nad zawodem technik gazownictwa.
W tym okresie udało się zrealizować wszystkie zaplanowane działania określone w stworzonym wspólnie planie współpracy, obejmującym czteroletni cykl kształcenia w zawodzie.
Nauczyciele i uczniowie obecnie klasy II technikum gazownictwa wyposażeni zostali w ubrania robocze oznaczone logotypem patrona oraz sprzęt ochrony indywidualnej, z dostosowaniem do prowadzenia zadań zawodowych przy sieciach lub instalacjach gazowych. Wzięli oni również udział  w zajęciach organizowanych w Terenowej Jednostce Eksploatacji w Jarosławiu, poświęconych:
1) szkoleniu z zakresu zasad bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujących na terenie obiektów spółki Gaz-System, zapoznaniu z organizacją i zakresem działalności Spółki oraz zwiedzeniu zakładu;
2) przedstawieniu oczekiwań Spółki wobec zatrudnianych pracowników w zakresie umiejętności merytorycznych oraz postaw zawodowych oraz szkoleniu dotyczącym tzw. „kompetencji miękkich”, przeprowadzonego przez trenerów z Warszawy.
Pracownicy spółki Gaz-System przeprowadzili specjalistyczne szkolenia dotyczące:
1) prawnych aspektów planowania, realizacji i eksploatacji infrastruktury przesyłu gazu;
2) przepisów BHP, przeciwpożarowych i ochrony środowiska w gazownictwie ziemnym oraz zasad prowadzenia prac gazoniebezpiecznych.
Uczniowie i nauczyciele uczestniczyli w trzech wycieczkach zawodowych:
1) do Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazownictwa w Bóbrce pod Krosnem;
2) na teren zbiorników gazu ziemnego w Husowie;
3) na teren budowy gazociągu wysokiego ciśnienia DN1000 MOP 8,4MPa Strachocina – Pogórska Wola, gdzie mogli obserwować procesy montażu gazociągu z zastosowaniem najnowocześniejszych technologii, stosowanych w Polsce po raz pierwszy (Direct Pipe).
Zakupiono również pomoce dydaktyczne w postaci materiałów do realizacji ćwiczeń uczniowskich oraz specjalistyczną literaturę fachową do biblioteki CKZiU. Materiały dydaktyczne przekazano również bezpośrednio od Spółki.
Na zakończenie roku szkolnego wyłoniono najlepszych uczniów w zawodzie, którzy otrzymali atrakcyjne nagrody, wręczone przez przedstawiciela Spółki w trakcie uroczystości ogólnoszkolnej.
W celu realizacji działań wynikających z podpisanej umowy patronackiej Gaz-System przekazał w tym czasie dwie darowizny finansowe w łącznej kwocie 14 500 zł.
W planach na kolejne lata uwzględnione jest objęcie bezpośrednim patronatem następnych roczników wybierających zawód technik gazownictwa oraz, przede wszystkim, dalsze intensyfikowanie działań wspierających proces kształcenia – prowadzenie kolejnych zajęć specjalizacyjnych i pokazów, organizacja wycieczek zawodowych, organizacja praktyk uczniowskich w obiektach Gaz-System, finansowanie kursów umożliwiających uzyskanie kompetencji przydatnych w zawodzie (uprawnienia spawalnicze, SEP). Dla najlepszych absolwentów przewidziane są płatne staże z możliwością późniejszego zatrudnienia.
Współpraca w ramach patronatu oparta jest na okresowych spotkaniach przedstawicieli wszystkich stron, w czasie których są proponowane i analizowane różnorodne formy działania w celu  stworzenia efektywnego modelu patronatu przedstawicieli przemysłu nad procesem kształcenia zawodowego realizowanym w szkołach i placówkach.
Taka idea korzystna jest dla obu stron – pozwala podnieść jakość procesu kształcenia zawodowego w systemie szkolnym, uczynić go bardziej atrakcyjnym dla ucznia i już na etapie szkolnym uświadomić mu oczekiwania pracodawców, do których, dzięki temu, trafią pracownicy o większych, już „na starcie”, umiejętnościach oraz wyższym poziomie kompetencji i motywacji.
Patron – spółka Gaz-System jest firmą strategiczną dla polskiej gospodarki oraz bezpieczeństwa energetycznego kraju, której kluczowym zadaniem jest transport paliw gazowych krajową siecią przesyłową, w celu dostarczenia ich do sieci dystrybucyjnych oraz do odbiorców końcowych podłączonych do systemu przesyłowego

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego