Kierunki kształcenia - ckp

Przejdź do treści

Menu główne:

Kierunki kształcenia

 Centrum Kształcenia Praktycznego w Jarosławiu aktualnie kształci młodzież w branży budowlanej i mechanicznej, jak również prowadzi kursy nauki jazdy dla uczniów, którzy w ramach przygotowania zawodowego mają obowiązek zdobycia uprawnień do prowadzenia pojazdów samochodowych. 

               
Kształcenie praktyczne realizowane jest zgodnie z programami opartymi o:

„starą” podstawę programową - 
• murarz, 
• monter instalacji i urządzeń sanitarnych, 
• posadzkarz, 
• elektromechanik,
 mechanik - monter maszyn i urządzeń, 
• mechanik pojazdów samochodowych, 
• technik mechanik, 
 technik budownictwa;

„nową” podstawę programową -
- murarz-tynkarz,
- monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie,
- monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych,
- stolarz,
- elektryk,
- elektromechanik,
- elektromechanik pojazdów samochodowych,
- mechanik pojazdów samochodowych,
- mechanik monter maszyn i urządzeń,
- technik budownictwa (kwalifikacja „Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich”),
- technik drogownictwa,
- technik mechanik (kwalifikacja „Montaż i obsługa maszyn i urządzeń”),
- technik pojazdów samochodowych,
- technik urządzeń sanitarnych,
- technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,
- technik elektronik,
- technik bhp (policealne).

            Kursy nauki jazdy organizowane są dla uczniów  Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących,  którzy w ramach przygotowania zawodowego mają obowiązek zdobycia uprawnień do prowadzenia pojazdów samochodowych kategoria B - 2.
            Kształcenie w placówce oparte jest na ramowych planach nauczania oraz programach dopuszczonych do realizacji w szkołach zawodowych odpowiednich zawodów i specjalności. Zajęcia mają charakter szkoleniowo - produkcyjny. Centrum jako nowoczesna placówka szkoleniowa odwołuje się do obowiązujących standardów nauczania poprzez:
a) tworzenie i aktualizację programów nauczania uwzględniających stosowanie nowych technologii i materiałów w budownictwie, jak również uwzględniających zapotrzebowanie rynku pracy na pracowników określonych specjalności i wymagania pracodawców odnośnie umiejętności potencjalnych pracowników,
b) prowadzenie zajęć praktycznej nauki zawodu w sposób szkoleniowo - ćwiczeniowy w pracowniach warsztatowych oraz
w sposób produkcyjny (nabyte umiejętności przez ucznia są weryfikowane w konkretnym przedsiębiorstwie budowlanym lub w gospodarstwie pomocniczym CKP),
c) przeprowadzanie egzaminów cząstkowych po ukończeniu przez ucznia danego semestru lub działu programowego, jak również egzaminów końcowych z praktycznej nauki zawodu,
d) konfrontowanie programów nauczania praktycznej nauki zawodu z programami nauczania teoretycznych przedmiotów zawodowych realizowanych w szkołach, których uczniowie odbywają w CKP kształcenie praktyczne,
e) prowadzenie procesu wychowawczego, doradztwa zawodowego oraz weryfikację uczniów w procesie kształcenia zawodowego w danej branży,
f) prowadzenie współpracy z firmami i przedsiębiorstwami budowlanymi w zakresie szkoleń i praktyk, m.in. JPB, GEBERIT, ATLAS, KLUDI, GAMRAT,
g) prowadzenie kursów i szkoleń dla słuchaczy skierowanych przez Powiatowy lub Wojewódzki Urząd Pracy,
h) prowadzenie egzaminów kwalifikacyjnych na tytuł mistrza lub robotnika wykwalifikowanego w zawodach budowlanych.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego