RODO - ckp

Przejdź do treści

Menu główne:

RODO

KLAUZULA  INFORMACYJNA - RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)    
informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana - rodzica/uczniów/słuchaczy  danych osobowych jest Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego z siedzibą w Jarosławiu przy ul. Poniatowskiego 63A, tel.: 16 621 15 40 mail: cku1jaroslaw@neostrada.pl

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jarosławiu możliwy jest pod numerem tel.: 16 621 46 93 lub adresem email: cku1jaroslaw@neostrada.pl

3. Dane osobowe Pani/Pana ucznia/słuchacza będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit.,c ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych w celu realizacji zadań ustawowych, określonych
w Ustawie – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 oraz Ustawy
o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198) w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych  i wychowawczych w szkole.
4. Pani/Pana ucznia/słuchacza dane osobowe przechowywane będą przez okresy zakreślone
w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt, zatwierdzonym przez Państwowe Archiwum
w Przemyślu.
5. Posiada Pani/Pan posiadasz prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
6. Rodzicom/ uczniom/słuchaczom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego j/w.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego